دکتر مهدی حسینی مدرس

رزرو وقت مشاوره

دکتر سید مهدی حسینی

دکترای حقوق خصوصی و استاد دانشگاه

 

سوابق علمی

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (آیین نامه نخبگان) از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی حقوق از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق کاری و اجرایی

 • تدریس در دانشگاه فلورانس ایتالیا
 • تدریس در دانشگاه بین المللی خلیج فارس
 • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی
 • تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • تدریس در دانشگاه آزاد
 • مشاور حقوقی- اداره تدوین و تنیقیح قوانین ریاست جمهوری
 • مشاور حقوقی- شرکت ملی نفت ایران
 • مشاور حقوقی- بانک کشاورزی ایران
 • مشاور حقوقی- شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران
 • مشاور حقوقی- هولدینگ انرژی سپهر
 • مشاور حقوقی- هولدینگ سرمایه گذاری نقل اردن
 • مشاور حقوقی- گروه شرکت های دارویی منارینی ایتالیا
 • مشاور حقوقی- دبیرخانه سازمان بین المللی مجمع شهرداران آسیایی

زمینه های کاری

 • حقوق قراردادها
 • حقوق بانکی
 • حقوق سرمایه گذاری
 • حقوق مالکیت فکری
 • احوال شخصیه و امور حسبی
 • امور مالیاتی و تامین اجتماعی
 • حقوق رقابت