مشاوران

دکتر سعید حقانی
وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

دکتر مهدی حسینی مدرس
استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

آقای محمد مهدی قاسمی
وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

دکتر مهدی فتاحی
وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

خانم سرورالسادات وضعی
وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

خانم فاطمه کاظمی
مشاور حقوقی

رزومه

دکتر عصمت گلشنی
استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

خانم سپیده سادات حیالی
وکیل پایه یک دادگستری

رزومه