الف) وکلا، مشاورین و تیم مدیریت سیمیا لگال در مقابل دریافت کنندگان خدمات تعهد به وسیله دارند نه به نتیجه

ب) به منظور کنترل کیفیت خدمات، کلیه مکالمات و مکاتبات وکلا و مشاورین با دریافت کنندگان خدمات ضبط و ثبت می گردد و در یک محیط کاملا امن نگهداری می شود و صرفا افراد مجاز، قابلیت دسترسی به آنها خواهند داشت.

ج) وکلا، مشاورین و تیم مدیریت سیمیا لگال موظف هستند کلیه مکالمات و مکاتبات دریافت کنندگان خدمات را محرمانه تلقی نمایند و از انتشار آنها به اشخاص ثالث خودداری نمایند. انتشار این اطلاعات محرمانه، صرفا بر اساس دستور مرجع قضایی صالح و طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد.

د) کلیه مکالمات و مکاتبات وکلا و مشاورین با دریافت کنندگان خدمات صرفا در بستر سایت سیمیا و بخشی که به این امر اختصاص می یابد بایستی انجام شود و مکاتباتی که در این بستر انجام می شود ابلاغ شده به طرف مقابل محسوب می شود و اثر حقوقی دارد.

ه) وجوهی که دریافت کنندگان خدمات به سیمیا لگال می پردازند غیرقابل استرداد است. تنها در صورتی که خدمتی قابل ارائه تصور می شده است و پس از بررسی های بیشتر، سیمیا لگال متوجه گردد، به هر دلیلی، ارائه این خدمت امکان پذیر نمی باشد وجه دریافتی پس از کسر هزینه ها به حساب اعلامی واریز کننده وجه مسترد خواهد گردید. تعیین امکان پذیر نبودن ارائه خدمات و میزان وجهی که مسترد خواهد شد صرفا بر اساس تشخیص انفرادی سیمیا لگال خواهد بود و دریافت کننده خدمات حق اعتراض خود را در این خصوص ساقط نمود.

و) جلسات مشاوره آنلاین بر حسب نوع ثبت سفارش یک، دو و سه ساعته خواهد بود. مدیریت تنظیم وقت به عهده مشاور خواهد بود. اگر گیرنده مشاوره نیاز به زمان بیشتری دارد بایستی جلسات بیشتری را مجددا ثبت سفارش نماید. پس از ثبت سفارش مشاوره آنلاین، اگر به هر دلیلی که منتسب به سیمیا لگال باشد، جلسه مشاوره انجام نشد یا به علل بروز اشکالات فنی که منتسب به سیمیا لگال باشد، جلسه مشاوره دچار اختلالات شدید و غیرقابل تحمل فنی گردد، سیمیا لگال موظف است در اسرع وقت جلسه مشاوره دیگری را تنظیم یا وجه دریافتی را به حساب اعلامی واریز کننده وجه مسترد نماید.

ز) وکلا، مشاورین و تیم مدیریت سیمیا لگال اعلام می دارند در شغل خود متخصص و مجرب هستند و خدمات حقوقی مربوطه را با حفظ اصول و اخلاق حرفه ای، صداقت، امانتداری و مسئولیت پذیری بر طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه می نمایند.

ح) تمامی پرداختها باید صرفا از طریق درگاه پرداخت سیمیا لگال انجام شود. بنابراین سیمیا لگال هیچ گونه مسئولیتی در برابر وجوهی که به هر شکل دیگر پرداخت شده اند، ندارد.

ط) گیرنده مشاوره می تواند تا ۴۸ ساعت قبل از مشاوره درخواست تغییر زمان و تاریخ جلسه مشاوره را بنماید. در این صورت زمان و تاریخ جدید مشاوره توسط سیمیا لگال به وی اعلام می گردد. درخواست تغییر زمان و تاریخ جلسه صرفا یک بار امکان پذیر می باشد. اگر گیرنده مشاوره در زمان و تاریخ مقرر در جلسه مشاوره حاضر نشود آن جلسه سوخت می گردد و برای تنظیم جلسه جدید نیاز به ثبت سفارش جدید می باشد. در هر حال وجه دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.

ی) سیمیا و مشاورین هیچ گونه مسئولیتی در مقابل صحت اظهارات مراجعه کننده و صحت و اصالت اسناد مورد بررسی ندارند.