وصیت

ali 2 سال قبل

مادر اینجانب در زمان فوت خویش در وصیت نامه قید نموده که نصف منزل (500متر مربع) به عنوان ثلث خرج خیریه گردد (ثلث مازاد بر ارث نیست)، ولی بعد از فوت مادرم، پدرم ازدواج مجدد نموده و به وصیت نامه عمل نکرده و نصف منزل را به نام خود و نصف دیگر را به نام برادر ناتنی اینجانب انتقال داده است؛ آیا می توانم با وصیت نامه در خواست ابطال اسناد را نمایم؟ ضمنا مادرم برای انجام وصیت و به خصوص ثلث امین یا وصی تعیین ننموده است.

1 پاسخ
MehdiGhotbi عضو سایت 2 سال قبل

به پاسخ این سوال توسط خانم فاطمه کاظمی، یکی از مشاوران متخصص سیمیا لگال گوش دهید: