حکم غیر متعارف قاضی

مهدی شمیرانی 2 سال قبل

بنده اقدام به شکار غیر مجاز با اسلحه مجوزدار شکاری نمودم که قاضی علاوه بر جریمه نقدی، سلاح بنده را به نفع دولت ضبط کرد. آیا در مورداسلحه مجوزدار، اجازه دادن چنین حکمی دارد؟ درصورتی که در قوانین صید و شکار چنین مجازاتی تعیین نشده است.

1 پاسخ
MehdiGhotbi عضو سایت 2 سال قبل

به پاسخ این سوال توسط خانم سرورالسادات وضعی، یکی از مشاوران متخصص سیمیا لگال گوش دهید: