امور سرمایه گذاری

 

سرمایه گذاری خارجی در ایران تحت قانون فیپا و آیین نامه آن و توسط اتباع خارجی یا ایرانیان خارج از کشور با سرمایه منشا خارجی صورت می پذیرد. سیمیا لگال آمادگی دارد تمام خدمات مرتبط با این موضوع را مثل تبیین فرآیندهای حقوقی آن، تنظیم قراردادهای مربوطه، انجام امور اجرایی مرتبط مثل ثبت شرکت و اخذ مجوز سرمایه گذاری، بیمه تامین اجتماعی، مالیات، قانون کار، تحریم ها، بررسی های موشکافانه و ریسکهای حقوقی و نحوه مدیریت آن ارائه نماید.

ثبت سفارش