دکمه سردست فروهر| ارسال هدیه به ایران

  • دکمه سردست فروهر

دکمه سردست فروهر " یا "نماد فرکیانی" و یا نام اصلی آن "فره وهر" (Farahvahar).  در اصل نام آریایی "روح" است. قرار دادن چهره ی یک پیرمرد به عنوان سر نگاره نشان از خرد دارد، دست راست نگاره به سوی آسمان دراز شده است که اشاره به پرستش "دادار هستی اهورا مزدا"ست، در دست چپ فروهرحلقه ای وجود دارد که نشان از عهد و پیمانی است که برای پرستش بین انسان و اهورامزدا بسته میشود، بالهای کشیده شده در دو طرف نگاره اشاره به مفهوم پرواز و رسیدن به اهورا مزداست، حلقه ای که کمر پیرمرد را دربرگرفته است اشاره به "دایره روزگار" و جهان هستی دارد، دو رشته از حلقه به سمت راست (خیر) و چپ (شر) کشیده شده است به مفهوم اینکه انسان در میان دو نیروی خیر و شر قرار گرفته است.

طلای استفاده شده در این محصول در آزمایشگاه های رسمی آزمایش شده و مورد تائید قرار گرفته است.


جهت سفارش محصول فوق سفارش خود را از 3 روز قبل ثبت کنید.

دکمه سردست فروهر

  • کد هدیه: zarsam stud #0001
  • تعداد Simia Coin دریافتی از خرید این هدیه: 1
  • $39.00

  • تعداد Simia Coin مورد نیاز برای خرید این هدیه: 40

گزینه های موجود