ارز دانشجویی
ورازت علوم/بهداشت

ارز دانشجویی چقدر است؟

ارز دانشجویی چیست؟ دولت جمهوری اسلامی ایران جهت کمک به دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند، هر ساله و براساس...

1 Comment | Tagged , , , , , , , ,