خروج کشور دانشجویی
امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

مراحل دریافت تسهیلات نظام وظیفه

انجام امور اداری و طی مراحل دریافت تسهیلات نظام وظیفه دارای فرآیند خاضی است. فرآیند امور مربوط به نظام وظیفه در سازمان امور...

Leave a comment | Tagged , , , , , , ,