آموزشی, مهارتهای زندگی

کنترل احساسات خود را به دست بگیرید

چرا احساساتتان گاهی به شما خیانت می کنند و منافع شما را در نظر نمی گیرند؟ حتما شنیده اید که انسان موجودی احساسی است. با کمی استثنا، ما هر روز احساسات متنوعی را تجربه می کنیم. با آنها بیدار می شویم و به خواب می رویم. گاهی تجربه عواطف شدیدی را داریم که از ما […]