روانشناسی فردی

سلامت روان کارکنان اقماری

همان طور که از نامش پیداست کارکنان اقماری به افراد شاغل در بخشی از بدنه اقتصاد کشور گفته می شود که بخشی از ماه را در منطقه ای به غیر از محل زندگی و به دور از خانواده خود کار می کنند. بیشتر این افراد در بخش های نظامی، معدن و شرکت نفت مشغول به […]