آموزشی, دوران بارداری و شیردهی

افسردگی پس از سقط جنین

برای بیشتر زنان هیچ چیز غم انگیزتر از سقط جنین نیست. حدود 15 تا 20 درصد از بارداری ها ناموفق به پایان می رسند و احساس غم و اندوه پس از آن می تواند نابود کننده باشد. بارداری حتی در بهترین شرایط نیز دوره ای از سختی و نگرانی است. تحقیقات نشان می دهند که […]