دکتر عباس رمضانی
دکتر رمضانی, روانشناسی فردی, ویدئو های آموزشی, ویدئوی مشاوران

شاخص افراد بهنجار | درک دقیق واقعیت

در این ویدئو، دکتر عباس رمضانی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به معرفی درک دقیق واقعیت به عنوان یکی از شاخصهای افراد بهنجار (نرمال) از لحاظ سلامت روانی می پردازند.