ازدواج و خانواده

رفتارهای اشتباه بعد از خیانت همسر

آگاهی از مسئله بزرگی مانند خیانت همسر آنقدر شوک آور است که فرد را دچار پریشانی فکر می کند. بسیاری از افراد در این موقعیت، به دلیل تنش های عاطفی و فشار روانی حاصله، تصمیمات احساسی و بدون فکر می گیرند. رفتارهای اشتباه بعد از خیانت همسر می توانند کورسوی امید برای بازسازی رابطه را […]