فردی

در این بخش مطالب و ویدئوهای آموزشی مرتبط با سلامت روان فردی مانند افسردگی، استرس، اضطراب، انواع وسواس و سایر اختلالات برای افزایش دانش عمومی قرار داده می شود.