تکنولوژی و سلامت روان

در این بخش مطالب و ویدئوهای آموزشی مرتبط با کاربرد تکنولوژی در سلامت روان برای افزایش دانش عمومی قرار داده می شود.