شیما شکیبا

رزرو وقت مشاوره

دکتر شیما شکیبا

استادیار روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

سوابق علمی

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

 

زمینه های مشاوره

 • روان درمانی تحلیلی (بلندمدت و کوتاه مدت)
 • درمان مشکلات بین فردی
 • اختلالات شخصیت
 • زوج درمانی و خانواده درمانی تحلیلی
 • درمان اختلالات خلقی ( انواع اختلالات افسردگی)
 • اختلالات اضطرابی
 • وسواس فکری ـ عملی  و اختلالات مربوط

 

سوابق کاری و اجرایی

 • استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • روانشناس و مشاور کلینیک تخصصی مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی، کلینیک تخصصی مشاوره دامون، مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و روانشناس و مسئول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مرکز مشاوره ویرا (از سال 1384 تاکنون)

 

برخی از سوابق آموزشی

تدریس درس روانشناسی عمومی و معلولین، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تدریس درس روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

تدریس دوره سه ماهه مبانی رواندرمانی تحلیلی، شناختی-رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تدریس درس گروه درمانی و خانواده درمانی، رواندرمانی تحلیلی، شناختی-رفتاری

کارگاه آموزشی “نظریه ها و رواندرمانی با رویکرد روابط موضوعی” برای کارمندان بیمارستان، بیمارستان روانپزشکی رازی

کارگاه آموزشی “نظریه های معاصر روابط ابژه در آمریکا: رشد، آسیب شناسی روانی، تشخیص و طبقه بندی، مداخلات درمانی”، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

برخی از مقالات منتشر شده

 1. Shakiba, P. Mohammadkhani, A. Poorshahbaz, N. Moshtaghbidokhti (2011). “The efficacy of Brief Object Relations psychotherapy on major depressive disorder comorbid with cluster C personality disorders: a single subject study,” Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Vol. 25 (2), pp. 57-65.
 1. Shakiba, S. F. Hosseini Largany, A. Najafi, S. Piryaei, E. Asbaghi (2014). “LINKING THE BIG FIVE PERSONALITY CONSTRUCTS TO JOB BURNOUT,” International Journal of Current Life Sciences, Vol. 4 (11), pp. 9774-9779.
 1. Shakiba, S. Piryaei, S. F. Hosseini Largany (2014). “DESIGNING AND TESTING A MODEL OF FAR AND NEAR ANTECEDENTS OF EMPLOYEES’ EFFORT PROPENSITY IN AN INDUSTRIAL COMPANY,” International Journal of Current Life Sciences, Vol. 4 (11), pp. 9770-9773.
 1. Zarezadeh Kheibar, A. Mohebi Anabat, S. F. Hosseini Largany, S. Shakiba, M. E. Hokm Abadi (2014). “The Effectiveness of Expressive Group Art Therapy on Decreasing Anxiety of Orphaned Children,” Practice in Clinical Psychology, Vol. 2 (3), pp. 135-142.