مشاوران

دکتر لادن فتی
استاد دانشگاه و ریاست مرکز مشاوره سگال

رزرومه و رزرو وقت

دکتر جعفر بوالهری
عضو هیئت علمی و ریاست انستیتو روانپزشکی تهران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر فرشته موتابی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رزرومه و رزرو وقت

دکتر عباس رمضانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر محمدعلی مظاهری
استاد دانشگاه و ریاست دانشکده روانشناسی شهید بهشتی

رزرومه و رزرو وقت

دکتر سامرند سلیمی
فوق تخصص روانپزشکی و ریاست مرکز مشاوره ویان

رزرومه و رزرو وقت

دکتر مهدی بینا
استاد دانشگاه و ریاست سابق بیمارستان طالقانی تهران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر شهریار شهیدی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رزرومه و رزرو وقت

دکتر میترا حکیم شوشتری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رزرومه و رزرو وقت

دکتر محمد باقر صابری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر علی اصغر اصغرنژاد
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر میرمحمد مجد تیموری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر حمیدرضا رحمانیان
فوق تخصص روانپزشکی مادران باردار از انگلستان

رزرومه و رزرو وقت

دکتر آسیه اناری
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر سعید ایمانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رزرومه و رزرو وقت

دکتر سمیه بابایی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر فرشاد شیبانی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر ساره بهزادی پور
دکترای روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز

رزرومه و رزرو وقت

دکتر ملیحه ایلخانی
دکتری علوم شناختی از دانشگاه Lund سوئد

رزرومه و رزرو وقت

دکتر سعاده ملک عسگر
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر مصطفی زارعان
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر عاطفه سلطانیفر
فلوشیپ روانپزشکی کودکان دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا

رزرومه و رزرو وقت

دکتر حمید مهرابی
دکترای روان‌شناسی دانشگاه لیون 2 فرانسه

رزرومه و رزرو وقت

دکتر فریبا زرانی
روانشناس فردی

رزرومه و رزرو وقت