قهر

Avatarصفا 7 ماه قبل

سلام من یکساله ازدواج کردم همسرم همیشه باهام قهره سر مسایل ریز یک هفته گاهی دوهفته قهره   خیلی تلاش می کنم ک قهرنکنیم اما واقعا نمیشه کنترل کرد، چون ممکنه هرچیزی اونوناراحت کنه، اصلا حق حرف زدن باکسی رو ندارم چون اعتقاد داره مسایل خصوصی زندگیموکسی نباید بدونه، اوایل خیلی تلاش می کردم برا اشتی کردن، اماالان دیگه ن، من زندگیمومی کنم اونم بدون اینکه خم به ابرو بیاره به کاراش میرسه امامن بشدت حس می کنم افسرده شدم  گاهی فکرمی کنم که به زندگیم خاتمه بدم، زندگی هیچ جذابیتی برام نداره