روان درمانی تحلیلی به نوعی روان درمانی اطلاق می شود که در آن با بررسی عمیق و تحلیل وضعیت روانی فرد سعی می شود به او در غلبه بر مشکلات هیجانی کمک شود. این مشکلات هیجانی به صورت علایم روانشناختی نظیر افسردگی و اضطراب، مشکل در ارتباط با دیگران، کار کردن، توانایی عشق ورزیدن، خشنودی از زندگی و اعتماد به نفس خود را نشان می دهند. در این نوع درمان سعی بر آن است که فرد بتواند با آگاهی از مکانیسم­های ناخودآگاه بروز این علائم بر آنها چیره شود. هدف از این درمان، فهمیدن الگوهای تکراری رفتارها و انگیزه در پسِ آنهاست. در واقع روان درمانگرهای تحلیلی بیشتر الگوهای بیمارگونه ارتباطی فرد را در رابطه با افرادی که در زندگی فعلی او هستند، در گذشته بوده اند و در رابطه با درمانگر تکرار می شوند را به مراجع نشان می دهند و از این طریق امکان تغییر در زندگی حال را فراهم می آورند.

روان درمانی تحلیلی فرآیند اکتشافانه ایی بین مراجع و درمانگر است به منظور فهمیدن آنچه خودآگاه به جلسه آورده می شود و آنچه ناخودآگاه در ذهن مان اتفاق می افتد و در روابطمان دیده می شود. تجربیات اولیه ما در شکل دادن ذهن ما نقش به سزایی دارند و باید توجه داشته باشیم بخش زیادی از ذهن ما خارج از حیطه آگاهی ما فعالیت می کند.

در جلسه روان درمانی، مراجع تشویق می شود که هرآنچه از ذهنش می گذرد را بیان کند. در فضای رابطه مراجع و درمانگر احساسات، افکار، آرزوها، ترس ها، خاطره ها و رویاها بازگو می شوند. به مراجع کمک می شود که جریان ناخودآگاهی که تفکر خودآگاهانه او را تحت تاثیر قرار می دهد را بشناسد. به این ترتیب روان درمانی آهسته آهسته به ما کمک می کند که درک بهتری از خودمان داشته باشیم و ببینیم که چگونه گذشته رفتارهای کنونی ما را جهت می دهد. این آگاهی ها به مراجع کمک می کند که از رفتارهای تکراری اش بیرون آمده و راه های جدیدی برای بودن و کنارآمدن با مشکلات پیدا کند. معمولا بدون کمک تخصصی آگاهی یافتن از ذهن ناخودآگاه مان مشکل است.

مشاوران متخصص در حوزه اختلالات شخصیت

 

دکتر مصطفی زارعان
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

زمینه های مشاوره

  • اختلالات شخصیت
  • مشکلات ناشی از مهاجرت
  • اختلالات افسردگی
  • اختلالات اضطرابی
  • مشکلات ارتباطات بین فرهنگی
رزومه

دکتر شیما شکیبا
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمینه های مشاوره

  • اختلال شخصیت وسواسی
رزومه