مشاوران

دکتر سعید حقانی
وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

دکتر سید مهدی حسینی
استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

محمد مهدی قاسمی
وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

دکتر عصمت گلشنی
استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

خانم سرورالسادات وضعی
وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

خانم فاطمه کاظمی
مشاور حقوقی

رزومه

دکتر مهدی فتاحی
وکیل پایه یک دادگستری

رزومه

خانم سپیده سادات حیالی
وکیل پایه یک دادگستری

رزومه