امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

چگونه وثیقه خروج از کشور دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور ضبط می‌شود؟

مراحل انجام امور اداری مربوط به ضبط وثیقه خروج از کشور دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور در سازمان وظیفه عمومی (نظام وظیفه)...

| Tagged , , , , , , ,
خروج کشور دانشجویی
امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

مراحل دریافت تسهیلات نظام وظیفه

انجام امور اداری و طی مراحل دریافت تسهیلات نظام وظیفه دارای فرآیند خاضی است. فرآیند امور مربوط به نظام وظیفه در سازمان امور...

Leave a comment | Tagged , , , , , , ,