ارز دانشجویی
ورازت علوم/بهداشت

ارز دانشجویی چقدر است؟

طبق قوانین وضع شده برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ارز دانشجویی به شرح زیر می باشد: –شهریه: بابت شهریه دانشگاه با داشتن مدرک پرداخت تایید...

1 Comment | Tagged , , , , , , ,