مهارتهای زندگی

تله های زندگی- قسمت پنجم- طرد اجتماعی

سانازم و سی و یک سالمه. شدیداً احساس تنهایی میکنم و تو جمع و موقعیت های اجتماعی دچار اضطراب میشم. انقدری من تابلوام که رنگم مثل گچ سفید میشه. صورتم خیس میشه و انگار یک خستگی شدیدی من رو در بر میگیره. میخوام فرار کنم. اگر هم کسی بهم آشنایی بده یا بگه شما رو […]