مهارتهای زندگی

تله های زندگی- قسمت پنجم- طرد اجتماعی

سانازم و سی و یک سالمه. شدیداً احساس تنهایی میکنم و تو جمع و موقعیت های اجتماعی دچار اضطراب میشم. انقدری من تابلوام...

| Tagged , , , , , , , , , ,
مهارتهای زندگی

تله های زندگی- قسمت چهارم- تله ی محرومیت- تنها هستم…

“حس میکنم تنها هستم.هیچکی منو دوست نداره” امیر هستم. 36 سالمه. عصبانی ام. واقعا نمیدونم چرا بقیه نمیخوان یه کمی منو درک کنن....

| Tagged , , , , , , , , , ,