در این ویدئو دکتر رضا فرهمند، استاد موسیقی درمانی انستیتو روانپزشکی ایران، به معرفی اجمالی موسیقی درمانی و تاثیر موسیقی بر سلامت روان می پردازند.