مشاوران

دکتر مصطفی زارعان
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

زمینه های مشاوره

اختلالات شخصیت
مشکلات ناشی از مهاجرت
اختلالات افسردگی
اختلالات اضطرابی
مشکلات ارتباطات بین فرهنگی
رزومه

دکتر شیما شکیبا
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمینه های مشاوره

اختلال شخصیت وسواسی
رزومه

دکتر عباس رمضانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمینه های مشاوره

اختلالات اضطرابی
اختلالات افسردگی
زوج درمانی
مهارتهای زندگی
رزومه

دکتر جعفر بوالهری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمینه های مشاوره

روانشناسی و روانپزشکی
رزومه

دکتر زهرا غلامی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران

زمینه های مشاوره

زوج درمانی و مشاوره خانواده
مشاوره کودک و نوجوان
رزومه

دکتر مهرنوش اثباتی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا

زمینه های مشاوره

اختلالات اضطرابی
اختلالات افسردگی
زوج درمانی
مهارتهای زندگی
رزومه

دکتر آسیه اناری
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

زمینه های مشاوره

اختلالات کودکان و نوجوانان
رزومه