مشاوران

دکتر لادن فتی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه

دکتر علی اصغر اصغرنژاد
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه

دکتر عباس رمضانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه

دکتر جعفر بوالهری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه

دکتر مصطفی زارعان
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزومه

دکتر شیما شکیبا
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه

دکتر مهرنوش اثباتی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا

رزومه

دکتر آسیه اناری
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزومه

دکتر زهرا غلامی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران

رزومه

دکتر سمیه بابایی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزومه