حتما شما هم در موقعیتی گیر کرده اید که از شما انتظار عذرخواهی می رفته است. شاید با خود فکر کرده اید، اتفاق مهمی نیافتاده و فراموش می شود. در ادامه با مزایای عذرخواهی آشنا می شویم.

شاید دو جمله زیر بتواند باب خوبی برای صحبت درباره مزایای عذرخواهی باشد:

  • عذرخواهی می تواند تاثیری مثبتی داشته باشد که از سکوت برنمی آید.
  • هیچ چیز بزرگ و کوچکی برای عذرخواهی کردن وجود ندارد.

با پذیرش مسئولیت اشتباه خود، بدون آوردن عذر و بهانه و پیشنهاد راهی برای جبران می توانید گام بلندی را در عذرخواهی صحیح طی کنید.

عذرخواهی برای بسیاری از ما دشوار است، زیرا از این هراس داریم که باعث ناراحتی، آزار و وارد شدن آسیب به دیگران شویم. هیچ کس دوست ندارد به عنوان فرد بدی دیده شود و معمولا فرار کردن از این تصویر راحت تر از پذیرش آن ست.

اما احساس شرم و گناه می تواند برای ما خوب باشد.

عموما انسان ها از احساس گناه دوری می کنند. اما بدون آن، ممکن است مجددا اشتباه کنیم و فرصت رسیدن به یک مصالحه مثبت را از دست بدهیم. گاهی انجام یک عذرخواهی به علاوه روشی برای جبران و پیشگیری از تکرار اشتباه راهی تضمینی برای ترمیم و تعمیق رابطه و ایجاد حس اعتماد و امنیت در فرد است.

مزایای عذرخواهی:

ترمیم رابطه و پیشگیری از آسیب بیشتر از مزایای عذرخواهی است. به عنوان درمانگر، ما کمتر شاهد افرادی هستیم که به خوبی عذرخواهی می کنند. از سوی دیگر، تعداد افراد سیاست مدار، متخصص و مسئول کمی در جامعه وجود دارند که مدل خوبی برای آموزش عذرخواهی هستند.

انجام یک عذرخواهی صحیح می تواند هر رابطه ای را ترمیم کند، در حالی که انجام ندادن آن باعث بروز خشم در فرد است. خبر خوب این است که هر چه بیشتر عذرخواهی کنید، انجام دادن آن برای شما راحت تر می شود و می توانید این کار را به فرد مقابل خود نیز آموزش دهید.