مدیریت هیجانات در بحران

برنامه حال خوب دکتر مهرنوش اثباتی

سرکار خانم دکتر اثباتی در برنامه تلویزیونی حال خوب به مدیریت هیجانات در بحران می پردازند.