سرکار خانم دکتر اثباتی در برنامه تلویزیونی حال خوب به مدیریت هیجانات در بحران می پردازند.