سوالات مشاوره روانشناسی و خانوادهدر این بخش می توانید سوال و یا مشکل خود را مستقیما با متخصصان سیمیآروم مطرح کنید و در اسرع وقت پاسخ شما توسط یکی از مشاوران داده خواهد شد و از طریق
ایمیل به شما اطلاع رسانی می گردد.

ثبت سوال جدیدرزرو وقت مشاوره

لیست سوال‌هاهمهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهناشناس 5 ماه قبل • 
446 بازدید2 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمهتاب 3 ماه قبل
336 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخغفار 3 ماه قبل • 
250 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخپريا 3 ماه قبل • 
187 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
حل شدهFarnoosh 3 ماه قبل • 
230 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
حل شدهمیلاد 3 ماه قبل • 
213 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخسودا 3 ماه قبل • 
174 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمهسا 3 ماه قبل • 
158 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخFaramarz 3 ماه قبل • 
128 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمحسن 3 ماه قبل • 
169 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخموسوی 3 ماه قبل • 
145 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخعارفه ایوانی 3 ماه قبل • 
135 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخmohammad 3 ماه قبل • 
187 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمحمد 3 ماه قبل • 
119 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخMahsa 3 ماه قبل • 
100 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخزینب 3 ماه قبل • 
274 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخحیدری 3 ماه قبل • 
75 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخعلیرضا محمدی 3 ماه قبل • 
89 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخحیدری 3 ماه قبل • 
81 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخنفیسه 3 ماه قبل • 
71 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخFarshad 3 ماه قبل • 
91 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخshayan 3 ماه قبل • 
78 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخحسین 3 ماه قبل • 
75 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخحکیم 3 ماه قبل • 
209 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخصفا 3 ماه قبل • 
74 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخپریسا 3 ماه قبل • 
88 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمارال 3 ماه قبل • 
91 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخsara 3 ماه قبل • 
65 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخگلناز 3 ماه قبل • 
129 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخرها 3 ماه قبل • 
122 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخFarideh 3 ماه قبل • 
71 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخجابر 3 ماه قبل • 
70 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمحسن 3 ماه قبل • 
114 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخآرنیکا 3 ماه قبل • 
83 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخشیرین 3 ماه قبل • 
100 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخNG 3 ماه قبل • 
108 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
حل شدهمحمد 5 ماه قبل • 
223 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
حل شدهشیما 5 ماه قبل • 
321 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز

سوال خود را بپرسید

16+6=