سوالات مشاوره روانشناسی و خانوادهدر این بخش می توانید سوال و یا مشکل خود را مستقیما با متخصصان سیمیآروم مطرح کنید و در اسرع وقت پاسخ شما توسط یکی از مشاوران داده خواهد شد و از طریق
ایمیل به شما اطلاع رسانی می گردد.

ثبت سوال جدیدرزرو وقت مشاوره

لیست سوال‌هاهمهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بی پاسخمهتاب 4 هفته قبل
85 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخغفار 4 هفته قبل • 
56 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخپريا 4 هفته قبل • 
50 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
حل شدهFarnoosh 1 ماه قبل • 
55 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
حل شدهمیلاد 1 ماه قبل • 
91 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخسودا 1 ماه قبل • 
69 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمهسا 1 ماه قبل • 
58 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخFaramarz 1 ماه قبل • 
30 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمحسن 1 ماه قبل • 
47 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخموسوی 1 ماه قبل • 
39 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخعارفه ایوانی 1 ماه قبل • 
55 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخmohammad 1 ماه قبل • 
57 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمحمد 1 ماه قبل • 
30 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخMahsa 1 ماه قبل • 
22 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخزینب 1 ماه قبل • 
102 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخحیدری 1 ماه قبل • 
28 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخعلیرضا محمدی 1 ماه قبل • 
26 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخحیدری 1 ماه قبل • 
23 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخنفیسه 1 ماه قبل • 
19 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخFarshad 1 ماه قبل • 
24 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخshayan 1 ماه قبل • 
20 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخحسین 1 ماه قبل • 
21 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخحکیم 1 ماه قبل • 
51 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخصفا 1 ماه قبل • 
25 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخپریسا 1 ماه قبل • 
17 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمارال 1 ماه قبل • 
23 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخsara 1 ماه قبل • 
19 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخگلناز 1 ماه قبل • 
29 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخرها 1 ماه قبل • 
39 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخFarideh 1 ماه قبل • 
22 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخجابر 1 ماه قبل • 
17 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخمحسن 1 ماه قبل • 
26 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخآرنیکا 1 ماه قبل • 
28 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخشیرین 1 ماه قبل • 
30 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
بی پاسخNG 1 ماه قبل • 
22 بازدید0 پاسخ ها0 امتیاز
حل شدهمحمد 3 ماه قبل • 
134 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
حل شدهناشناس 3 ماه قبل • 
171 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
حل شدهشیما 3 ماه قبل • 
169 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز

سوال خود را بپرسید

20+10=