دکتر حمیدرضا رحمانیان، فوق تخصص روانپزشکی دوران بارداری و پس از زایمان از انگلستان ، به معرفی ضرورتها و مسائل پیرامون سلامت روان در دوران بارداری و پس از زایمان می پردازند.