اختلاف نظر و سلیقه نه تنها میان زوجین بلکه میان سایر اعضای خانواده  و افرادی که با هم زندگی می کنند همواره وجود دارد. اما آنچه موجب آرامش می شود تفاهم محض نیست. بلکه مهارت حل تعارض و هنر درک یکدیگر است.

در این ویدئوی کوتاه، خانم دکتر اثباتی، از روانشناسان با تجربه ی سیمیآروم، در برنامه ی تلویزیونی به خانه برمی گردیم، نکاتی بسیار ارزنده در راستای استحکام روابط در خانواده عنوان می کنند.