در این ویدئو، دکتر علی صاحبی در TEDx به موضوع بسیار مهم رضایتمندی از زندگی بدون تغییر محیط می پردازند. در این سخنرانی به دلایلی می پردازند که نشان دهند چگونه بعضی از افراد در هر شرایطی که بعضا شرایط مناسبی هم نیست همیشه شادمان هستند و از زندگی خود کاملا رضایت دارند و خرسند هستند.