ما اینجا جمع شدیم تا همه ی ایرانی ها، هر جای دنیا که هستن، این فرصت رو داشته باشن که با بهترین روانشناسان و مشاوران ایرانی در ارتباط قرار بگیرن. متخصصینی از فرهنگ و زبان مشترک که حرف اونها رو می فهمن. اونچه که سیمیآروم روش تاکید داره «کیفیت» هست. چیزی که با «تجربه» و «تخصص» روانشناسان و تیم فنی و اجرائی ما محقق شده.

سیمیآروم سال ۱۳۹۵ کار خودش رو به عنوان اولین سرویس آنلاین صوتی و تصویری مشاوره و روانشناسی برای همه ی ایرانی ها شروع کرد و از ابتدا هدفمون، کمک برای ساخت زندگی های آرام برای تمامی فارسی زبانان در سرتاسر دنیا بوده.

سیمیآروم در رسانه ها

نظرات مراجعین سیمیآروم

سمیرا
من از سیمیآروم خیلی راضی هستم. من از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستم
سمیرا آمریکا-کالیفرنیا
سمیرا
من از سیمیآروم خیلی راضی هستم. من از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستم

سمیرا آمریکا-کالیفرنیا
سمیرا
من از سیمیآروم خیلی راضی هستم. من از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستم
سمیرا آمریکا-کالیفرنیا
سمیرا
من از سیمیآروم خیلی راضی هستم. من از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستممن از سیمیآروم خیلی راضی هستم

سمیرا آمریکا-کالیفرنیا

مشاوران متخصص سیمیآروم

دکتر لادن فتی
استاد دانشگاه و ریاست مرکز مشاوره سگال

رزرومه و رزرو وقت

دکتر محمدعلی مظاهری
استاد دانشگاه و ریاست دانشکده روانشناسی شهید بهشتی

رزرومه و رزرو وقت

دکتر جعفر بوالهری
عضو هیئت علمی و ریاست انستیتو روانپزشکی تهران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر فرشته موتابی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رزرومه و رزرو وقت

دکتر عباس رمضانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر مهدی بینا
استاد دانشگاه و ریاست سابق بیمارستان طالقانی تهران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر علی اصغر اصغرنژاد
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر میرمحمد مجد تیموری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر حمیدرضا رحمانیان
فوق تخصص روانپزشکی مادران باردار از انگلستان

رزرومه و رزرو وقت

دکتر آسیه اناری
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر مصطفی زارعان
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر سمیه بابایی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزرومه و رزرو وقت

دکتر سعاده ملک عسگر
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزرومه و رزرو وقت