در این ویدئوی کوتاه دکتر محمدباقر صابری، ریاست گروه مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به تعریف علمی اعتیاد در زمینه های مختلف می پردازند.